Titular notícies
Reportatge

La Custòdia de Territori com a eina complementària per a la protecció d'espècies amenaçades: el cas de la tortuga d'estany (Emys orbicularis) a la comarca de la Selva


23 anys treballant per l'estudi i la conservació de la tortuga d’estany.


Dijous 28 Octubre 2010 - 15:43
Fundació Emys

Introducció
La tortuga d'estany (E. orbicularis) és una espècie considerada en perill en el Nord-oest i Llevant Peninsular. La seva situació a Catalunya és encara més crítica: únicament es coneixen quatre poblacions viables. En l'actualitat, la població de la Selva està considerada la millor conservada d'aquesta espècie a Catalunya, protegida per la Llei de Protecció de Fauna de l'any 1984 i inclosa en els annexos II i V de la Directiva Hàbitats de la UE.
Per donar un impuls definitiu a la Custòdia de Territori en els nuclis poblacionals de tortuga, es va dissenyar un projecte, amb suport dels ajuntaments de Riudarenes i Caldes de Malavella, Diputació de Girona i la Direcció General de Medi Natural (DMAH), sobre la base del coneixement de la situació real de l'espècie: "Consolidació i Promoció de la Custòdia a la Selva, 2009-2011".

Antecedents
De la inquietud per l'estat de la població de tortuga, el 1987, es van signar uns acords a tres bandes entre l'Ajuntament de Riudarenes, l'associació ADEPA (precursora de l'actual Fundació EMYS) i els propietaris de 5 nuclis poblacionals de tortuga.

Aquests acords permetrien la conservació dels hàbitats ocupats per l'espècie a la vegada que estudis sobre la biologia i l'ecologia bàsica.
Després de 23 anys d'estudi i conservació, actualment es pot considerar la població més ben conservada i amb major nombre d'efectius poblacionals de tot Catalunya.

Durant aquest període de temps s'ha constatat l'estabilització dels nuclis poblacionals i un augment de la dispersió d'exemplars, fundant altres nuclis. El coneixement obtingut després d'aquests anys d'estudi, seguiment i gestió de nuclis ha permès establir les bases per a la priorització d'àrees on aplicar la Custòdia de Territori.

L'execució d'un projecte d'aquestes característiques implica una sèrie d'esforços de tipologia diversa. Així, s’AGRAEIX sobretot el suport de les administracions i entitats que el financen i el de les persones que el fan possible, especialment els PROPIETARIS de les finques, COL.LABORADORS i VOLUNTARIS.


Objectius i metodologia del projecte
L'objectiu general del projecte és la millora dels sistemes aquàtics i organismes associats de la zona de la Selva a través de la Custòdia, en pro de la conservació de la tortuga europea.

Com a objectiu específic, la millora de la connectivitat entre nuclis poblacionals d'E. orbicularis concretat en:

• Revisió, actualització i ampliació dels acords de Custòdia de Fundació Emys.
• Augment del nombre d'acords de Custòdia.
• Difusió de la Custòdia de Territori com a eina de gestió d'espais naturals.
• Contacte amb els propietaris de finques d'elevat interès herpetològica i connector.
• Creació i implementació de plans de gestió específics per a cada finca.
• Seguiment de l'efectivitat dels plans a través d'estudis científico-tècnics.
• Potenciar la visibilitat dels acords per augmentar el seu reconeixement social i crear sinèrgies positives.

El projecte es desenvolupa a la zona de la Selva on es distribueix la tortuga d'estany. Es van prioritzar una sèrie d'àrees o finques en funció de la presència de nuclis estables, individus, capacitat de dispersió i distribució potencial de l'espècie. Es va determinar un àmbit d'actuació d'aproximadament 130 ha. D'aquesta superfície, el 18% correspon al municipi de Caldes de Malavella, el 16% a Santa Coloma i la resta i més ampli a Riudarenes (66%).

El pla de treball del projecte de 2009 a 2011 segueix les següents pautes:
1.Diagnosis i cartografia de les finques
2.Estudi del medi físic (clima, geologia i hidrologia)
3.Estudi del medi biòtic (vegetació, flora, fauna i paisatge)
4.Diagnosi prèvia dels espais d'aplicació del projecte i priorització
5.Creació d'un SIG del projecte amb la informació obtinguda
6.Contacte amb propietaris segons prioritats establertes
7.Creació de materials divulgatius
8.Firma d'acords de Custòdia
9.Creació de plans de gestió (EUROSITE) per a cada finca
10.Implementació dels plans de gestió
11.Seguimient de bioindicadors
12.Campanya de comunicació
13.Autoevaluació anual dels resultats obtinguts

Resultats parcials (Juny 2010)

Dels 5 espais en custòdia amb una superfície total aproximada de 2 ha a la fi dels anys 80, fins a l'estiu del 2010, s'han signat 15 acords de Custòdia per a una superfície de 898,68 ha, que inclouen 10 nuclis poblacionals estables de tortuga europea.
Per a aquests acords, s'han redactat els esborranys de plans de gestió i s'ha iniciat el programa de seguiment de bioindicadors així com les primeres accions de gestió d'espai. A més, s'ha realitzat una àmplia campanya de comunicació i divulgació.
(Més informació: info@fundacioemys.com )

A la web de Fundació Emys trobareu un recull d'imatges d'alliberament d'Emys que s'ha fet en els darrers anys.

Més informació
>Universitat de Barcelona, http://www.ub.edu/web/ub/ca/
>HERPETOLOGIA, Behatokia, observatorio, http://www.aranzadi-zientziak.org/fileadmin/webs/Herpetologia/Html/index.html
>Fundació Emys, http://www.fundacioemys.com/

Font i imatges: pòster presentat al XI Congreso Luso-Español de Herpetología –XV Congreso Español de Herpetología. Anfibios y Reptiles ante el Cambio Global
http://herpetologica2010.unicongress.org/userfiles/file/CONGRESOS/2010/HERPETOLOGIA/POSTERS/P112_Franch_et_al.pdf

Autors:
Marc Franch 1,2,3, Raquel Maspoch 3, Isabel Junquera 3, Albert Montori1 & Gustavo A. Llorente 1
1 Dept. Biol. Animal, Facultat de Biologia, Univ. de Barcelona, Av. Diagonal, 645-08028 Barcelona; franchky@ub.edu
2 Observatorio de Herpetología Dpto. de Vertebrados - Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina 11. 20014 Donostia
3 Fundació EMYS. Recerca i conservació del patrimoni natural. Ctra Sta. Coloma, 12; 17421 Riudarenes .

Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube